Ethische Code van BSOH

De BSOH ethische code schrijft de ethische code voor de BSOH-bestuursleden voor en legt de algemene principes vast die door de vereniging worden toegepast

ETHISCHE BEGINSELEN VOOR BSOH BESTUURSLEDEN
De Belgian Society for Occupational Hygiene is toegewijd om de arbeidshygiëne te verbeteren, te bevorderen en te ontwikkelen en om een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen te verbeteren en te handhaven. Van de leden van de raad van bestuur van BSOH wordt verwacht dat zij prioriteit geven aan gezondheids- en veiligheidsbelangen in verband met de bescherming van mensen, en handelen op een manier die degelijke wetenschappelijke principes en integriteit bevordert en een positieve weerspiegeling is van het beroep, in overeenstemming met aanvaarde morele, ethische en wettelijke normen.

Verantwoordelijkheden tegenover professionele organisaties, het beroep en het publiek.
     Om aan organisatorisch en wettelijk beleid en regels te voldoen moeten BSOH-bestuursleden:

  1. Zich houden aan wetgeving, regelgeving, beleid en ethische normen die van toepassing zijn op de professionele uitvoering van de arbeidshygiëne en aanverwante activiteiten
  2. Samenwerken met beroepsverenigingen en legitimatie-organisaties met betrekking tot ethiek en om informatie te verzamelen met betrekking tot een ethische aangelegenheid.
  3. Duidelijke schendingen van de ethische normen van toepasselijke professionele organisaties melden aan geschikte organisaties en agentschappen op een redelijke en duidelijke feitelijke basis.
  4. Zich onthouden van openbaar gedrag dat duidelijk in strijd is met aanvaarde professionele, ethische of wettelijke normen.
  5. Gelijke kansen en diversiteit in professionele activiteiten bevorderen.
  6. De ethische principes van de vereniging bij andere professionals ondersteunen en verspreiden.

 
ALGEMENE BSOH-BEGINSELEN VOOR DE ETHISCHE CODE VAN ARBEIDSHYGIËNE
1. Professionele verantwoordelijkheid
Principes van deze verantwoordelijkheid
Arbeidshygiënisten hebben de verantwoordelijkheid om hun beroep op een eerlijke en competente manier uit te oefenen in overeenstemming met de erkende principes van de Arbeidshygiëne die erkennen dat het leven, de gezondheid en het welzijn van personen afhankelijk zijn van hun professioneel oordeel. Ze vermijden omstandigheden die hun professioneel oordeel in het gedrang kunnen brengen of aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, zodat ze de integriteit van hun beroep kunnen garanderen. Ze voeren hun werk uit volgens overeengekomen normen voor kwaliteitsborging.

2. Verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen
Voorwerp van deze verantwoordelijkheid
Arbeidshygiënisten moeten een hoge mate van integriteit en competentie handhaven, geschikte wetenschappelijke methoden gebruiken en hun resultaten interpreteren met goede trouw en op neutrale wijze. Ze moeten wetenschappelijke kennis delen voor het welzijn van werknemers, de gemeenschap en het beroep, vertrouwelijke informatie beschermen en alleen onderwerpen behandelen die binnen hun eigen competentiegebied vallen. Ze passen een systematische aanpak toe op basis van een degelijke analyse van gevaren, risico's en methoden voor risicobeheer.

3. Verantwoordelijkheid tegenover werknemers
Bescherming van gezondheid en welzijn van werknemers
Arbeidshygiënisten moeten erkennen dat het hun eerste plicht is om de gezondheid en het welzijn van werknemers te beschermen. Ze hanteren een objectieve benadering voor de beoordeling, identificatie, evaluatie en beheersing van risico's voor de gezondheid, zonder zich aan externe invloeden te bloot te stellen, door te erkennen dat de gezondheid en het welzijn van werknemers en andere personen afhankelijk zijn van hun competentie en professioneel oordeel. Ze streven ernaar om op onpartijdige wijze dezelfde standaard van zorg te bieden aan alle werknemers voor wie zij verantwoordelijk zijn.

4. Verantwoordelijkheid tegenover werkgevers en klanten
De basis van relaties met werkgevers en klanten
Arbeidshygiënisten moeten werkgevers en klanten advies geven op een eerlijke, verantwoordelijke en competente manier. Ze moeten de vertrouwelijkheid respecteren en hun verantwoordelijkheden naar werkgevers en klanten naar behoren nakomen. Deze verantwoordelijkheden zijn echter ondergeschikt aan hun uiteindelijke verantwoordelijkheid, namelijk het beschermen van het leven en het welzijn van werknemers. Ze adviseren werkgevers en klanten over de huidige normen, richtlijnen en alle andere wettelijke vereisten op gebied van arbeidshygiëne. Ze rapporteren hun resultaten en doen hun aanbevelingen op een ware en eerlijke manier en zorgen ervoor dat hun professioneel oordeel alleen wordt toegepast binnen het domein van hun eigen competentie en expertise. Ze beheren en administreren hun professionele diensten om een hoge standaard van degelijke en betrouwbare rapportage te verzekeren, waarin de verkregen resultaten en de daaruit bekomen conclusies worden geregistreerd en verklaard.

5. Verantwoordelijkheden tegenover het publiek en het milieu
De impact van beslissingen op volksgezondheid en ecologie
Arbeidshygiënisten moeten rekening houden met de uiteindelijke impact van de beslissingen en acties die ze nemen op het publiek en het milieu. Ze geven eerlijk, doeltreffend en pragmatisch advies aan alle partijen die betrokken zijn bij risico's voor de gezondheid en de beschermingsmiddelen. Ze passen de principes van arbeidshygiëne op een verantwoorde manier toe om bij te dragen aan het creëren en het handhaven van een goede omgeving voor iedereen.

6. Verantwoordelijkheden tegenover de gemeenschap
Het beheer van belangenconflicten
Arbeidshygiënisten moeten uitgaan van het principe dat bij het omgaan met risico's die zowel de werkende als de bredere gemeenschap raken, werkgevers, klanten, werknemers en het publiek gemeenschappelijke belangen hebben. Als belangenconflicten zich echter voordoen, moeten deze worden opgelost op een manier die de werknemers, het milieu en de gemeenschap het minst schade toebrengt.
 
 
Beheersmechanisme
De ethische code is gepubliceerd op de BSOH-website.
Tijdens presentaties met betrekking tot de vereniging wordt naar dit document verwezen.
Als een BSOH-lid of BSOH-bestuurslid een overtreding van deze Ethische Code constateert, moet de president of vice-president op de hoogte worden gebracht. Zij zullen een Comité voor Ethiek oprichten dat moet bestaan uit BSOH-bestuursleden die onafhankelijk kunnen handelen.
Per geval zal het Comité voor Ethiek een onderzoek instellen en passende acties identificeren.
Feedback wordt gegeven op BOSH-bestuursvergaderingen met inachtneming van de vertrouwelijkheid.